Arhiveeritud - kuu 02.2009

Suusapäev

20. veebruaril toimus suusapäev Nõmmel. Kõik pidid läbima 1,5 km. Pärast suusatamist jagati ka sooja suppi. Kõik kes tahtsid said ka uisutada.

Herman tuhiseb mööda
Herman tuhiseb mööda

20.02.2009

Arenguvestluste kokkuvõte

KOKKUVĂ•TE

ARENGUVESTLUSTEST VIIC KLASSIS

ajavahemikul: 19.01.-02.02.2009

 

Üldandmed: VIIC klassis õpib 36 õpilast.

Arenguvestlustel osales 100% õpilasi, kõigi õpilaste arenguvestlustel osales vähemalt üks lapsevanem, 10 (27,7%) juhul osalesid mõlemad vanemad. Siinkohal tahan tänada kõiki vestlustel osalenud lapsevanemaid hooliva ja tähelepaneliku suhtumise eest kodu ja kooli ühistöösse, märkuste ja küsimuste eest, mis vestluste käigus öeldi.

Vestlused toimusid algusega kell 17.00, 18.00, 19.00. Vestluste graafik oli koostatud õpilaste ja lapsevanemate ettepanekul, muudatusi tehti vaid 5 juhul esialgses graafikus. Keskmiseks arenguvestluse kestvuseks kujunes 56 minutit. Toimunud arenguvestluse põhiküsimused, kokkulepped, edaspidised kavad ja püüdlused on fikseeritud kirjalikult ja need on aluseks jätkuvestluste korraldamiseks uuel õppeaastal.

Ettevalmistus arenguvestluseks

Arenguvestluse korraldamisel toetusin  klassijuhatajana: 2008.a. kevadel õpilase poolt koostatud enesetutvustele, esimese õppenädala lõpul korraldatud tagasisidemele ja sisevaatluse eel korraldatud õpilaste küsitlusele, aineõpetajate personaalsele hinnangule õpilaste kohta, I ja II õppeveerandi tulemustele, klassijuhataja tähelepanekutele.

Arenguvestluse põhiküsimused

Kas olen juba reaalikas, minu hoiak kooli sĂĽmboolikasse?

Kordaminekud, probleemid õppetöös, hinnangud ja arvamused, õppimisstiil koolis ja kodus?

Suhted klassis, sõbrad ja kooliväline aeg sh  arvuti minu igapäeva elus.

Kooli kord, tavad ja traditsioonid sh toitlustamine.

Lisaks leidsid õpilase individuaalsetest huvidest ja kalduvustest arutelud erinevatel teemadel.

 Toimunud arenguvestluste kokkuvõtteks

1. Praktiliselt kõik õpilased väitsid, et nende jaoks on Tallinna Reaalkool saanud nende kodukooliks. Kool meeldib ja meeldib see kuidas on õppetöö on korraldatud.   Vajalikuks peeti õpetaja H. Ahuna poolt peetud tutvustavaid vestlusi Tallinna Reaalkooli ajaloost ja traditsioonidest õppeaasta algul . Kõigile õpilastele on arusaadavad nõuded riietuse osas meie koolis ja enamikel juhtudel ka seda teadlikult  järgitakse.

*SENINI ON ENAMIKE ÕPILASTE JAOKS JÄÄNUD ENDALE LAHTI MÕTESTAMATA KÜSIMUS, MIKS MUL ON TALLINNA REAALOOLI MÜTS, MILLEGA  MA EI KÄI. SEE ON TEEMA, MILLE JUURDE PEAME KINDLASTI ÜHISE ARUTELU KÄIGUS TAGASI TULEMA KLASSIJUHTAJA -TUNNIS.

2. Enamikel juhtudel rõhutati, õppetundides valitseb õppimiseks vajalik meeleolu ja õppetundide käigus toimub tõsine töö. Palju omandatakse uusi teadmisi õppetunni käigus. Enamik õpilasi töötab piisavalt ka kodus. 2/3 õpilastest õpib hinnetele 4 ja 5. Osad õpilased on teatud lünkade tasandamiseks pöördunud abiõpetajate poole. Mida tuleb igati õigeks lugeda. Üksikud õpilased on osalenud erinevatel aineolümpiaadidel. Märgiti meeldivat, sõbralikku ja heatahtlikku suhtumist aineõpetajate poolt.

*ENAMIK Ă•PILASI NĂ„GI RESERVE OMA Ă•PITULEMUSTE PARANDAMISEL NING ARENGUVESTLUSE KĂ„IGUS PĂśSTITASID KONKREETSED EESMĂ„RGID Ă•PPPEAASTA LĂ•PUKS. *KAHJUKS EI OLE VIIC KLASSI KĂ•IK Ă•PILASED MĂ•ISTNUD, MILLINE ON AINEĂ•PETAJATE POOLT KORRALDATUD KONSULTATSIOONITUNDIDE TEGELIK OLEMUS – NEED TUNNID EI OLE PELGALTA JĂ„RELTĂ–Ă– TEGEMISE KOHAD JA AJAD VAID EESKĂ„TT  TEKKINUD LĂśNKADE TASANDAMISE KOHAD, NEIL KONSULTATSIOONIDEL ON  VĂ•IMALUS SAADA INDIVIDUAALSET ABI JA JUHENDAMIST AINEĂ•PETAJATELT.                                                                                       *TORKAS SILMA, ET NII MĂ•NIGI Ă•PILANE KODUSTE TĂ–Ă–DE TEGELEMISEL JĂ„LGIB AINULT       E-KOOLIS MĂ„RGITUD ĂśLESANDEID. RĂ•HUTAKSIN VEELKORD, ET Ă•PILASPĂ„EVIK ON Ă•PILASE PEAMINE KALENDER.

* TULEVIKUS SOOVITAKSIN ÕPILASTEL KINDALSTI JULGEMINI  JA ENERGILISEMALT OSALEDA  AINEOLÜMPIAADIDE KOOLIVOOORUDES,  MIS ANNAB PIISVALT VAJALIKKE UUSI TEADMISI JA KOGEMUSI.

*VII KLASSI LOODUSÕPETUSE JA INIMESEÕPETUS AASTAHINNNE LÄHEB ÕPILASTEL PÕHIKOOLI  LÕPUTUNNISTUSELE,  SEEGA JUBA VII KLASSIS ALGAB LÕPUTUNNISTUSE HINNNETE KUJUNEMINE.

3. Suhted klassis on sõbralikud. Enamik õpilasi on leidnud endale hulgaliselt uusi sõpru. Sõpru on leitud ka väljaspool oma klassi. Rivaalitsevaid gruppe või rühmi klassis ei ole.

*MÕNINGATEL  JUHTUDEL MÄRGITI, ET MÕNED ÕPILASED KIPUVAD OMA MÄRKUSTEGA VÕI HÄÄLEKALT ESITATUD ARVAMUSTEGA HÄIRIMA KLASSI ÜLDIST TÖÖMEELEOLU. SELLINE OLUKORD ON LUBAMATU JA SIIN TULEB NEIL ÕPILASTEL ENNAST TÕSISELT ISE KONTROLLIDA.

*ON ESINENUD JUHTUMEID, KUS „SÕBRALIK NALI“  VÕIB HINGES RIIVATA KAASÕPILAST. OLEME SIIN ÜKSTEISE SUHTES JÄTKUVALT SÕBRALIKUD JA  KASVATATUD.

Arenguvestluse käigus tehti, üksikuid märkuseid, ettepanekuid  millest on informeeritud ka kooli juhtkonda. Mitmed küsimused, mis tõstatusid arenguvestluse käigus lahendati operatiivselt ja neist informeeriti  ka õpilasi.

Tulevikus toimuvatest arenguvestlustest

Järgmine arenguvestlus toimub VIII klassis, selle vormi ja viisi üle peame aga enne aru pidama. Loomulikult peaksime  ka siis  lähtuma reaalkooli õppima asumise eesmärkide realiseerumise käigust ja 2009.a. toimunud vestluse käigus kavandatust. Minu soov oleks, et kõik õpilased tunneksid ennast avatuna, et meil kujuneks asjalik, vajalik, mitmekülgne arutelu, mille peategelaseks on just arenguvestlusel viibiv õpilane.

 

Andres Raa

10.02.2009

26.01.09-30.01.09

See nädal oli nagu iga teinegi. Toimus paar suuremat tööd ajaloos ja matemaatikas, aga üldiselt oli see nädal täiest tavaline.

Kirjutas Reili

03.02.2009